1

Organ va tizimlar patofiziologiyasi, Leykotsitlar   sistemasi patofiziologiyasi

Leykotsitlarning turlari, morfologiyasi. Leykotsitoz va leykopeniya. Leykoz haqida tushuncha. Leykozlarning etiologiyasi va patogenezi. Tasniflash mezonlari  Leykemoid reaksiyalar, turlari, etiologiyasi va patogenezi. Leykozlar atipizmi. Leykoz xastaligining bola organizmida rivojlanish xususiyatlari

2